obce Kateřinice

Den země – Ukliďme Kateřinice

Plakát-Den země kopie

Povolení ke kácení dřevin a Oznámení o kácení dřevin

Kdy je potřeba a jak získat „POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
Kdy je nutno podat „OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN“

Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů.

Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upřesňuje „Vyhláška MŽP 395/1992Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V § 8 Vyhlášky odst. 2 je stanoveno:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ:
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Kateřinice. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm (tj. průměr kmene 25,6cm) měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Oprávněn je v této věci jednat (podat žádost apod.):
vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává na formuláři:
 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les,
který je k dispozici na OÚ Kateřinice nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce
www.katerinice.cz

V žádosti musí být uvedeno zejména :
 specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin,
 udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj:
 doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze získat na OÚ Kateřinice)
 snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny
 pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků (viz výše)
Správní a jiné poplatky
Správní poplatek činí 100,-Kč dle pol. 19 sazebníku č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může OÚ Kateřincie uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.
O povolení pokácení rozhodne OÚ Kateřinice ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.

Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci Rozhodnutí, podle podmínek v něm uvedených.
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Další účastníci řízení:
Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení apod., např. Český svaz ochránců přírody pokud oznámí svoji účast do osmi dnů od zahájení řízení správnímu orgánu – OÚ Kateřinice, který řízení zahájil.

Opravné prostředky
Pokud správní orgán OÚ Kateřinice zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les :
a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách)
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ Kateřinice, který je může pozastavit, omezit, zakázat.

c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona)
se podává na formuláři:

 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les,
který je k dispozici na OÚ Kateřinice nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce Katerinice www.katerinice.cz. Oznámení o kácení musí obsahovat stejné náležitosti jako Žádost o povolení ke kácení (viz. výše)

Sankce, které mohou být uplatněny
Pokuty ukládá správní orgán  (OÚ Katerinice) dle § 87 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Pokuta až do výše 5000 Kč hrozí pokud:
- není splněná ohlašovací povinnost
- není provedena náhradní výsadba

Pokuta až do výše 10 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozena nebo bez povolení pokácena dřevina rostoucí mimo les

Pokuta až do výše 50 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozen nebo zničen památný strom
- je pokácena bez povolení nebo závažně poškozena skupina dřevin rostoucí mimo les

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

oznameni o kaceni drevin
zadost o povoleni kaceni

Novela vyhlášky

Novela vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, nabyla účinnosti od 15. července 2013. Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

V ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je definována velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není potřeba povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., ) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona  č.114/1992 Sb., nevyžaduje

 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených dřevin zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Pro potřeby předmětné vyhlášky je definována zahrada jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.  Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není. Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm. Zapojeným porostem dřevin se pak rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní část dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořící stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Kácení stromů zpravidla probíhá v období vegetačního klidu dřevin – tj. od 1. listopadu  – 31. března roku následujícího.

Zdroj: www.mzp.cz; www.mvcr.cz

Více informací na: http://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska

Poděkování za E-Den 2013

Organizátoři akce tímto děkují:

 • OZO Ostrava s.r.o.
 • Elektrowin a.s.
 • Ekolamp s.r.o.
 • Ecobat s.r.o.
 • Zahradni-kompostery.cz
 • p. Krupička – zelene-kolo.cz
 • David Dostál – Automatické kotle
  - za propagaci a poskytnutí reklamních předmětů
 • p. Petr Fiala – Lesní hospodář
 • Český svaz včelařů o.s., ZO Příbor
 • MŠ Kateřinice p.o.
 • ŽŠ Trnávka p.o. – Dramatický kroužek
 • Žonglér – Jirka Grygar
  - za aktivní přispění do programu akce
 • SHR Radek Matěj, Kateřinice
 • 2team.cz – Petr Poloprutský, Jaroslav Obsadný
  - za finanční podporu akce
 • Všem spoluorganizátorům a občanům, kteří pomohli při přípravě a realizaci této akce.
 • Všem návštěvníkům akce, které neodradilo nepříznivé počasí.

Výbor pro životní prostředí zřídilo zastupitelstvo obce Kateřinice jako svůj iniciativní orgán, a to v souladu s § 117 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Předsedou výboru je p. Petr Baran, zastupitel obce Kateřinice.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Výbor pro životní prostředí: předseda p. Baran Petr, členové: p. Borkovec Zdeněk, p. Matěj Radek, Ing. Nováková Andrea, p. Hana Krasňanová, p. Petr Poloprutský

Environmentální výchova – Jak žít v rozumném vztahu s přírodou a prostředím, aby se tu po nás dalo žít i nadále.

Zelená obec

Kontakty
Obecní úřad Kateřinice
Kateřinice 127,
742 58 Kateřinice
+420 556 729 022
info@katerinice.cz